Top

İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Devrim Ambalaj San.Tic. A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.


Şirketimize internet sayfası üzerinden yapılan iş başvurularında başvurucuların paylaşmış olduğu;


Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyeti, uyruğu, telefon numarası, e-mail, askerlik durumu, ev adresi, lise, yüksek okul ve üniversite okul adı ve bölüm bilgisi ile okula başlama-bitiş tarihleri bilgisi, yabancı dil bilgisine ait kişisel veriler;


Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.


Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde yer alan açık rıza verilmesi hukuki sebebine dayanılarak iş başvuru formu yoluyla tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.


Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde,otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.


Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Devrim Ambalaj San.Tic. A.Ş.”nin Türkgücü O.S.B. 116 Sokak No:4 59860 Çorlu/Tekirdağ yazılı olarak veya info@devrim.com.tr adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.